Torpedoboten bezoeken Maastricht

(Torpedoboten in Maastricht 1914)

 

Onderstaand verhaal is met toestemming van en geschreven door Nol Roberts:

Twee Torpedoboten voeren onder brug van Smeermaas door in april 1914.

Torpedobooten voor Maastricht.

Maastricht, zaterdag 20 April 1914. Op die dag zagen de bewoners van Smeermaas de twee aangekondigde Nederlandse Torpedoboten al van ver de over de Zuidwillemsvaart varen en konden deze twee na een korte stop aan het kommiezengebouw aan de kade van het kanaal verder varen richting Maastricht. 1914 Was het eerste oorlogsjaar maar had nog geen aanvang genomen die zou pas 4 maanden later beginnen.

In Maastricht schreef een journalist hieromtrent de volgende tekst:

De aanstaande komst van twee torpedobooten der Koninklijke Ned. Marine in onze stad, had vele gemoederen in beweging gebracht, het grootste gedeelte der bevolking had nog nooit van torpedobooten gehoord, nog veel minder ze gezien en het volk stelde zich dan ook voor, dat een paar reusachtige oorlogsschepen hier voor anker zouden komen liggen. Het bestuur van .de afdeeling „Onze Vloot" had flink propaganda gemaakt, een feestprogramma in boekvorm uitgegeven en verkrijgbaar gesteld voor den prijs van een stuiver, in de couranten was gevraagd te vlaggen; 't was daarom niet te verwonderen, dat duizenden Zaterdagnamiddag den weg optrokken naar de Sandersbrug.

Op den weg naar Smeermaes, welke weg een hooge dijk vormt langs de Zuid-Willemsvaart, zag het zwart van menschen; langs den berm lagen en stonden honderden en nog eens honderden mannen, vrouwen en kinderen; 't leek wel of al de fabrieken stop gezet hadden. Aan den overkant, langs de kade stond het bestuur van „Onze Vloot", officieren, en minderen der landmacht, dames en heeren genodigden, de militaire muziek en de padvinders in afwachting van de torpedo's, welke om 4 uur zouden aankomen. En werkelijk precies op dien vastgestelden tijd stoomden de Makjan en de Christiaan Cornelis naar de aangewezen aanlegplaats.

Hr.Ms. Makjan Spartorpedoboot (1891 - 1919)

 verder niets bekend mbt maker ed.

Hr Ms Christiaan Cornelis, Hr.Ms. Christiaan Cornelis (CC), was een Nederlandse torpedoboot, gebouwd door de Rotterdamse scheepswerf Fijenoord. Tijdens de Duitse aanval op Nederland in 1940 was de inmiddels 35 jaar oude Christiaan Cornelis nog in dienst. Op 13 mei 1940 begeleidde de Christiaan Cornelis het transportschip De Twee Gezusters dat twaalf ton munitie vervoerde voor Nederlandse troepen. De Christiaan Cornelis werd door de eigen bemanning tot zinken gebracht in het Hollandsch Diep nadat het beschadigd raakte door geschut van Duitse parachutisten. Het transportschip wist wel de lading te lossen op de plaats van bestemming

 

 De vlaggen werden geheeschen, de muziek speelde het volkslied, de manschappen verzamelden zich en de heer mr., du Celliée Muller, voorzitter yan 'Onze Vloot' heette de officieren en minderen hartelijk welkom in Maastricht, waarheen torpedo's: voor het eerst hun koers gericht hadden en welke reis wegens de. nauwe waterwegen heel wat bezwaren had opgeleverd. Dat aan dit bezoek een diepere beteekenis ten grondslag lag, behoefde hij zeker niet te vertellen. Van Hij hoopte dat Maastricht den roem zijner gastvrijheid hoog zou houden en dat de bijnaam van het „Donkere Zuiden", nu er zoon mooie blauwe lucht het geheel een vroolijk aanzien gaf, zou blijken slechts uit naijver voort te spruiten en dat allen van hun verblijf aldaar een aangenamen indruk zouden medenemen. De heer Witteveen dankte voor de vriendelijke woorden. De officieren, zeide hij, waren verheugd te zijn aangewezen hierheen te komen. Naar de voorstellingen, die de bevolking zich van van torpedobooten gemaakt had, vielen deze niet mee en menige vermakelijke opmerking bereikte ons oor.

 

 

Te 5 uur maakten de zee-officieren hunne opwachting bij den Commissaris der Koningin Gustave Ruijs de Beerenbrouck 1893-1918 (Roermond, 26 september 1842 – Born, 6 februari 1926) was een conservatief rooms-katholiek politicus en bestuurder aan het einde van de negentiende eeuw). Zijn sociaal gevoelen kwam tot uiting in 1886 bij zijn medewerking aan het voorstel een enquête te houden naar de toestanden in fabrieken en werkplaatsen, in het bijzonder betreffende de vrouwenen kinderarbeid. De enquêtecommissie, waar hij deel van uitmaakte, bracht schokkende misstanden aan het licht.

Te 6 uur was de receptie ten Stadhuize. Hier wachtten in de prachtige vestibule de burgemeester in ambtsgewaad (Leopold Bernard Josef van Oppen Maastricht, 23 augustus 1871 - aldaar, 20 oktober 1941), met wethouders, gemeenteraadsleden, hoofd- en andere officieren uit de garnizoenen Maastricht, Roermond en Venlo.. Het orkest van de Stedelijke Muziekschool, en de Padvinders de gasten af en hij het binnentreden werden zij verwelkomd met het volkslied (Wien Neerlands bloed). De burgemeester stelde daarna den vice-admiraal van Hecking Colenbrander aan de gemeenteraadsleden voor en riep allen in Maastricht het welkom toe. Hij wees er op, dat om in onze stad te komen, een buitenlandsche reis gemaakt moest worden, en dat hij hoopte dat door dit bezoek de band tusschen volk en „Onze Vloot" hechter zou worden. Hij noodigde allen uit een glas te ledigen op de toekomst van onze vloot en het welzijn van de hier aanwezige zee-officieren.. De viceadmiraal van Heckink Colenbrander bedankte voor de vriendelijke ontvangst, deelde mede, dat men zich in allerlei gissingen verdiept had, toen van den minister van. marine bevel kwam om met 2 torpedo's naar Maastricht te gaan en dat wegens de smalle wateren men slechts een paar kleine staaltjes te zien kreeg, van de Ned. vloot.  

Hij hoopte dat dit bezoek den band zou versterken en hij twijfelde er niet aan, of deze dagen, te Maastricht doorgebracht, zouden tot hunne aangenaamste behooren.. Hij ledigde zijn glas op het welzijn van Maastricht, Te 7 uur vereenigden ongeveer 30 gasten zich aan ene maaltijd bij den Commissaris der Koningin Na. afloop was er een gezellige bijeenkomst in de Momussociëteit.

 

 

Noa Bove
Sandersbrug bij Sluis 19 in Bosscherveld. Notabelen en officieren in vol ornaat.

Vermeldenswaardig is de historie van de torpedoboot K2, later de Christiaan Cornelis genoemd. Het was een boot uit de begroting 1904, gebouwd bij de Mij. voor Scheeps- en Werktuigen 'Fijenoord' te Rotterdam. De afmetingen van de boot waren:

lengte:                               30.00       m.                        47.9 ton waterverplaatsing 
breedte:                              3 60        m.                       592 Pk
romp boven water:               1.025      m.                       18.60 mijl
romp boven en onderwater:  1.725       m.                       Bemanning 12

Bewapening: 1 kanon van 3.7 cm, 1 torpedokanon, kosten van het schip ƒ 101400.-.  In 1914 is de Hr. Ms. Christiaan Cornelis, toegevoegd aan de Hr. Ms. 'Bonaire' voor oefeningen met machinist-leerlingen te Hellevoetsluis. Tijdens de mobilisatie in 1914, bracht het schip samen met de Makjan, een torpedoboot, een bezoek aan Maastricht. De reis volgde  heen en terug, de Zuid-Willemsvaart en werd dus deels over Belgisch grondgebied gemaakt.

Meer gegevens, zie website Vesting Hellevoetsluis.

Bron, Gehele verhaal Nol Roberts, Foto's via Nol Roberts muv foto met twee torpedoboten deze via website Geheugen van Nederland, foto Makjan via website beeldbank defensie, foto Hr. M. Christiaan Cornelis Wikipedia,

 

Aonvaank