Wist Geer dat ?

(Geheime holte in 3e pijler )

 

WIST JE DAT....

 

... er een geheime holte was ontdekt in de 3e pijler van de oude Maasbrug.

In de Limburger van 14-06-1933 wordt gesproken over het vinden van een oude mijngang in de Maasbrug te Maastricht , een belangwekkende vondst.

Bij de restauratiewerken der oude Maasbrug te Maastricht werd gisterenmiddag een nis ontdekt in den voet van den derden pijler op ca 1,1/5 meter boven de zomerwaterspiegel der rivier. De heer Nijst van het Oudheidkundig Museum te Maastricht, die ook zoo bereidwillig was ons ter plaatse de noodige inlichtingen te verstrekken, werd gewaarschuwd en besloten werd de nis open te maken. Allerlei gissingen werden gemaakt, want wie wist wat daar achter verborgen was, omdat alleen in dezen pijler zoo iets mysterieus werd aangetroffen. Ir. König Hoofd-Ingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat en Ir. Volker hadden er prijs bij de opening tegenwoordig te zijn en tegen 5 uur werd in hunne tegenwoordigheid en verder de heer Nijst en de heer Lauser, Hoofdopzichter der Rijkswaterstaat, de nis geopend.

Bij de opening bleek direct dat deze nis tot een zeker doel gemaakt was, wijl zij dichtgemaakt was met zandsteen en verder afgesloten met kalksteen, terwijl het inwendig uit baksteen bestond. De opening is boogvormig en ca 80 bij 60 cm breed. De heer Nijst wilde aanstonds het zijn ervan hebben en kroop hoe moeilijk het ook ging, naar binnen. Hier ontdekte hij dat de nis ca 1 meter diep was met twee zijgangen, doch de duisternis noodzaakte hem terug te keeren.

Met licht gewapend werd wederom de mystieke nis betreden en bleek dat de twee zijgangen tegenover elkaar lagen en een diepte hadden van 2.48 meter. Op het eind van den zijgang was een kleine ongeveer vierkante ruimte waarneembaar ongeveer de groote van 40 bij 50 . De bodem der gangen bleken gedekt te zijn met een leemlaag van ca 15 cm dikte.

Iets anders was in deze eene gang niet te bespeuren, daar hierin te veel geloopen was. Voorzichtiger ging men te werk in de 2e gang en hier was duidelijk in de leemlaag een kruitgang te zien, loopende in de richting Wijk naar de kleine boven omschreven nis. Men had derhalve een mijngang in de oude Maasbrug ontdekt, die tot nu toe totaal onbekend was, gezien de methode van dynamiet legging bovenop in 1914 en de onbekendheid ermede in 1926 bij de eerste herstelling der brug.

Nu rees de vraag: Waarom alleen in de 3e peiler ? De oorzaak hiervan ligt vermoedelijk te zoeken in de 4e boog, waaronder de scheepvaart  plats vond en bekend is als de “Witte erkea” en juist deze boog moest vernield kunnen worden aangezien de belegeringen meestal ’s zomers plaats vonden en dan deze geul alleen voor de scheepvaart bevaarbaar was. Hopelijk brengt een verder onderzoek nog meer nieuws aan het licht, vooral wijl de restauratiewerken met energie worden voortgezet.

Bron website: Delpher Kranten.

Nao Bove

Aonvaank