Geschiedenis Maastricht

1800 - 1985

 
Maastricht 69-1500 Maastricht 1500-1800 Maastricht 1800-1985 Maastricht 1900-2000

1800-1985

1801
P.E. Monachon burgemeester van Maastricht 1801-1808

Het Concordaat tussen Paus Pius VII en Napoleon geeft meer vrijheid voor de katholieken, er mogen weer erediensten worden gehouden.

1802
De Perroen, symbool van de macht van de Prins-Bisschop van Luik, wordt afgebroken en vervangen door de Vrijheidsboom.
De St. Servaaskerk wordt een magazijn voor hooi en stro, de O.L.Vrouwekerk wordt een werkplaats voor kanonnen.

1802
8 April, op Paasdag afkondiging van het concordaat; heropening van de kerken. Maastricht komt onder het nieuwe bisdom Luik.

1803
30 Juli, begin van het driedaags bezoek van Napoleon. Napoleon bezoekt met zijn vrouw Josephine en hun zoon de stad Maastricht voor drie dagen.
Hij bezichtigt de fortificaties en besluit tot de aanleg van de steenweg Tongeren-Maastricht.

1804
Opening van de …cole secondaire.

1804
1 Augustus, heropening van de St.-Matthijskerk als parochiekerk.

Napoleon laat zich uitroepen tot keizer der Fransen.

1805
6 Januari, Sint Servaaskerk in gebruik genomen als parochiekerk.

1806
Bouw van het Generaalshuis (Ontwerp F. Hermans) ter plaatse van het Wittevrouwenklooster, gebouwd in de 7e eeuw.
Woonhuis generaal Dibbets.

1808
Chr. Coenegracht burgemeester van Maastricht 1808-1815

1809
Tweede bezoek van Napoleon.

1811
Aanleg van de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg.

1813
De "Volkerenslag" bij Leipzig.
Napoleon wordt verslagen.
In Maastricht wordt op 20 december de Staat van beleg afgekondigd, commandant van de stad is Charbonnier.
Maastricht wordt ingesloten.

1814
5 Mei, de Fransen verlaten de stad; inlijving bij de Nederlanden.

Prins Willem I legt de eed op de grondwet af, waarna hij wordt gehuldigd als Soeverein Vorst der Verenigde Nederlanden.

1815-1818
Bouw Fort Willem 1.

1815
Het "Congres van Wenen".Oprichting van het "Koninkrijk der Nederlanden".
Er wordt een nieuwe provincie Limburg gevormd uit het Departement van Nedermaas.
De nieuwe provincie bevat ook het tegenwoordige Belgisch-Limburg.
Maastricht wordt de hoofdstad.

Jhr. A.C. Membrede burgemeester van Maastricht 1815-1818

1818
Oprichting van het Koninklijk Atheneum.

Jhr. G.J.C. van Slijpe burgemeester van Maastricht 1818-1835

1819
J.F. Hennequin burgemeester/schepen van Maastricht 1819-1820.

In 1819 heeft de Hoge Raad van Adel de stad Maastricht bevestigd in het wapen: een rood schild beladen met een vijfpuntige ster van zilver, gedekt door een kroon van goud en van achteren vastgehouden door een engel.

1821
Proces tegen burgemeester Hennequin.

1823 - 1826
Aanleg Zuid-Willemsvaart van Maastricht naar Den Bosch.

Oprichting van de Stadstekenschool; eerste beroepsonderwijs.

1824
Oprichting door Petrus Regout (1801-1878, de pottekeuning) van de aardewerkfabriek "Sphinx" aan de Boschstraat.

Opening Gemeentelijk Slachthuis bij Helpoort-Jeker.
De alhier gelegen duiker waar de de Jeker onder het Kanaal Maastricht-Luik doorging heette de "Bloodbak".

1825
Oprichting Koninklijke Harmonie van Maastricht.
Koninklijk sedert 1846

Sloop klooster Nieuwe Biesen.

Aanleg van de steenweg naar Aken.

1826
Aanleg van de Zuid-Willemsvaart en het bassin (binnenhaven).

1827
De houten boog van de Maasbrug wordt vervangen door een stenen boog.

Openstelling van de Zuid-Willemsvaart naar Den Bosch.

1829
Rechtspraak naar het Paleis van Justitie op de Minderbroedersberg.

1830
Afscheiding van BelgiŽ: Limburg bij Belgenland, behalve Maastricht en St. Pieter.

In Brussel breekt de "Belgische Opstand" uit.

1833
Conventie van Zonhoven [BelgiŽ] herstelt het vrije verkeer van en naar het ingesloten Maastricht.

1834
Petrus Regout, handelaar in glas- en aardewerk, sticht de kristal en aardewerkindustrie omdat de levering van Belgisch glas en aardewerk stagneert.

1835
H. Nierstrasz burgemeester van Maastricht 1835-1850

1836
Begin aanleg Stadspark in romantische stijl.
Oprichting spijkerfabriek Thomas Regout.

1837
Stichting van de Liefdezusters van St.-Carolus Borromeus, de zusters Onder de Bogen.

1838
Onze-Lieve-Vrouwe in gebruik genomen als parochiekerk.
Het beeld van de Sterre der Zee komt over uit de gesloten en daarna afgebroken St.-Nicolaaskerk.

1839
Koning Willem I schenkt de joden deel van kloostertuin der voormalige Kapucijnen voor de bouw van een synagoge (deel waar pestlijders waren begraven en verder niemand iets wilde ondernemen.)
In 1967 is de synagoge, werk van de stadsarchitect Hermans, gerestaureerd.

1839
"Traktaat van Londen", Afscheiding van Belgisch- en Nederlands Limburg.
BelgiŽ wordt een onafhankelijk Koninkrijk onder Leopold I, Limburg wordt een Nederlandse provincie, tevens een Hertogdom, lid van de Duitse Bond, de voortzetting van het "Heilige Roomse Rijk".

1840
Eerste kadastrale minuutplan van Maastricht gemaakt.

Romeins badgebouw opgegraven in Stokstraatgebied.
Eerste archeologische bewijs van de aanwezigheid van Romeinen in Maastricht.

Maastricht komt onder het apostolisch vicariaat Roermond, dat in het jaar 1853 bisdom wordt.
Stichting van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, de broeders van de Beyart (Brusselsestraat).
Oprichting van de Sociťtť Cťramique.

Aftreden Willem I ten gunste van zijn zoon Willen II, een beminnelijk en goedhartig man die welwillend staat tegenover de katholieken.

1845
Sloop oude St. Maartenskerk.

1846
Sloop huizen Bokstraat.

Sloop Batpoort.

1847.
Aanleg van de steenweg Sittard-Roermond- Venlo.

1848
Aanleg van het kanaal Maastricht-Luik (tot 1850), thans gedeeltelijk Maasboulevard.
In 1850 opengesteld (in 1963-64 gedempt).

Verbreding Helmstraat.
De Antonietenkerk die in 1794 bij het beleg van Maastricht grotendeels door brand werd verwoest en in 1848 werd gesloopt.

Sloop Antonietenkerk Van Hasseltkade.

1849
De asteroÔde die 65 miljoen jaar geleden insloeg in de Golf van Mexico veroorzaakte niet alleen het uitsterven van de dinosauriŽrs, maar betekende tevens het einde van het Maastrichtien, het laatste tijdvak van het Krijt.

1850
J. Bemelmans waarnemend burgemeester van Maastricht 1850-1851

J.L. van Meerbeke waarnemend burgemeester van Maastricht 1850-1850


Bouw van de papierfabriek LhoŽst-Weustenraed, en wandtegelfabriek Regout.

Openstelling kanaal van Maastricht naar Luik (in 1963-64 gedempt)

Start bedrijventerrein Biesenweg (oa. papierfabriek LhoŽst latere KNP)

1851
J.P. Wijnandts 1851-1855 nieuwe burgemeester van Maastricht

1852
Terugkeer van de JezuÔten met een collegium maximum voor de opleiding van hun priesters.

Geboorte van Joseph Hollman, hofvioloncellist van Willem III, in de Spilstraat 4.
Musicus die behoort tot de meest onderscheiden Maastrichtenaren.

1853
Opening van het spoor Aken-Maastricht, de eerste spoorverbinding.

Nederland wordt kerkelijk verdeeld in een aartsbisdom en vier bisdommen.
Bisschop van Roermond Mgr. Paradis.
Terugkeer van de Franciscanen (Tongersestraat/Patersbaan).

1855
Bouw spoorbrug over de Maas

Aanleg Spoor naar Hasselt

H.J.W. van Aken 1855-1860 nieuwe burgemeester van Maastricht.

1856
Opening spoorlijn Maastricht-Hasselt-Antwerpen.

1857
Sloop St. Maartenspoort

Bouw van de gasfabriek tussen Capucijnen- en Bogaardenstraat.

1859
Opening Gasfabriek in Capucijnenstraat

1857-1858
Bouw van de Sint Martinuskerk (P.J.H. Cuypers) ter vervanging van de 15e eeuwse kerk.
In deze kerk wordt het miraculeuze Zwarte Kruis bewaard.

1858
Bouw van de aardewerkfabriek Cťramique.

Gasverlichting vervangt openbare verlichting met olielampen.

1860
Laatste terechtstelling in Nederland op de Markt in Maastricht (31 oktober).
Het schavot was afkomstig van Amsterdam, de scherprechter was Dirk Jansen, eveneens uit Amsterdam.
Slachtoffer Johannes Nathan uit Sittard, veroordeeld wegens moord op schoonmoeder.

1861
Opening spoorlijn Maastricht-Luik.

W.H. Pijls 1861-1867 nieuwe burgemeester van Maastricht, opvolger van H.J.W. van Aken 1855-1860

De schoorstenen op het stadhuis worden verwijderd.

1864
Oprichting Sociťtť historique et archeologique dans le Limbourg.

Herinrichting van het stedelijk gymnasium.

Aanleg spoor naar Venlo en Nijmegen

1865
Oprichting van de stedelijke hogere burgerschool en een burgeravondschool.

Verbreding Statenstraat.

Opening spoorlijn Maastricht-Sittard-Roermond-Venlo-Nijmegen.

1866
Sloop Penitentenklooster t.b.v. uitbreiding fabriek.

1867
"Traktaat van Londen".
Opheffing van de Duitse Bond.
De betrekkingen tussen de Duitse Bond en het Hertogdom Limburg worden ontbonden.
Limburg wordt de 11de Nederlandse provincie.
Vesting Maastricht opgeheven, ontmanteling begint.

H. Raat 1867-1873 nieuwe burgemeester van Maastricht, opvolger van W.H. Pijls 1861-1867.
Burgemeester Pijls was tevens lid van de Eerste kamer der Staten-Generaal.

1867-1868
In de periode 1868-1880 zijn onderhandelingen gevoerd over de overdracht van de vestingwerken van de Staat der Nederlanden aan de Gemeente Maastricht.
Bij akte van 9 april 1881 zijn de vestingwerken (met uitzondering van enkele gedeelten die in eigendom bij het Rijk bleven) door de Staat der Nederlanden aan de Gemeente Maastricht ondershands verkocht.

1868
Sloop van alle overgebleven stadspoorten behalve de Helpoort

Eerste plan van F.W. van Gendt voor de ontmanteling en voorstellen voor een singelstructuur rond de stad.

Porta Regia opgegraven ter plaatse van de afgebroken O.L.Vrouwepoort.

1870
Doorbraak in omwalling van Wyck (Percee) om de bereikbaarheid van de Stations te verbeteren

Bouw JezuÔetenkerk aan de Tongersestraat (in 1976 gesloopt).

1871 - 1873
Verbreding Maastrichter Brugstraat.

1873
W.H. Pijls 1873-1900 opnieuw burgemeester van Maastricht, opvolger van H. Raat 1867-1873.

1874
Verbreding Statenstraat (tweede fase) sloop Statenhuis.

Na een onderbreking van meer dan drie eeuwen hervatting van de om de zeven jaar te houden Heiligdomsvaart.

1879
Aanleg Statensingel en Frontensingel

1880
Bouw RK Patronaatsgebouw aan de Bogaardenstraat

Bouw eerste arbeiderswoningen van P. Regout aan de Statensingel

1881
Uitbreiding Sphinxcomplex aan de Boschstraat (en in 1891)

Restauratie van de Helpoort.

1882
Doorbraak Wycker Brugstraat (Percee)

Start bebouwing stationswijk Stationsstraat tot 1901

1883
Oprichting Stedelijke Muziekschool en Stedelijk Orkest (later LSO en nog later LSO-Orkest van Maastricht) en de "Mastreechter Staar".

Oprichting van de porceleinfabriek van Louis Regout.

1884
In dit jaar wordt de eerste collectie oudheidkundige voorwerpen in Maastricht tentoongesteld in het Museum voor geschied- en Oudheidkundige voorwerpen, het latere Bonnefantenmuseum.

Willem Hubert Vliegen (1862-1947) begint met socialistische actie.

1885
Sloop Dominicanenklooster tbv bouw Stedelijk Gymnasium en HBS

10 Mei, de eerste internationale wielerwedstrijd in Nederland vindt plaats op het Vrijthof.

1887
Start aanleg Villapark: eerste bouwcampagne tot 1913.

1888
Bouw Poort Waerachtig naar ontwerp van V. de Stuers.
Jhr. mr. Victor de Stuers (1843-1916), geboren in Maastricht, kunstkenner en strijder voor het herstel en behoud van monumenten en kunst in Nederland.

1891
Bouw St Elisabethziekenhuis Calvarieberg

Oprichting particulier waterleidingbedrijf.

1892
Aanleg Herbenusstraat, Hertogsingel; eerste bebouwing aan Herbenusstraat in 1895 en Hertogsingel westzijde in 1903.

1893
Sloop vml. zusterklooster De Beyart en de kapel in 1894

1894
Bouw broederklooster de Beyart voltooiing 1896.

1895
Kanalisatie Maas: afgraving St. Anthoniuseiland & Moleneiland

Eerste bezoek aan Maastricht door Regentes, Koningin Moeder Emma en Koningin Wilhelmina.

1897
Tot 1899 demping midden Jekertak (Kleine en Grote Looiersstr & Begijnenstr)

Reconstructie Waterpoort

1899
Eerste deel bebouwing Wilhelminasingel en Alexander Battalaan.

1900
Sloop vml. Hertogsmolen Achter de Molens.

Verbreding Achter de Molens.

P.C.H. Bauduin 1900-1910 nieuwe burgemeester van Maastricht, opvolger van W.H. Pijls 1873-1900

In Zuid-Limburg komt de industriŽle winning van steenkool op gang.

1901
Het provinciaal dagblad De Limburger Koerier verhuist van Heerlen naar Maastricht (10 augustus).
Van daaruit gaat de krant weldra de gehele provincie bestrijken.

1902
Ingebruikname Openbaar Slachthuis aan de Fransensingel.

Oprichting Maastrichtse Voetbal Vereniging MVV.

Voltooiing eerste fase Hertogsingel (oostzijde) en Statensingel (westzijde).

1904
1 Maart, de eerste Limburgse arbeidsbeurs, gevestigd te Maasstricht, begint zijn werkzaamheden.

10 Juli, Minckelers' standbeeld onthuld op de Markt.

Sloop muurhuizen aan Lang Grachtje.

Bouw St. Vincentiusgesticht St. Pietersstraat (sloop ca. 1970).

1907
Bouw van de St. Aloysiusschool aan de Brusselsestraat 46.
Eerste woningwetwoningen aan het Volksplein.

1910
Rondvluchten boven de St.-Pietersberg van het eerste vliegtuig in Maastricht.

L.B.J. van Oppen 1910-1937 nieuwe burgemeester van Maastricht, opvolger van P.C.H. Bauduin.
Op de Grote Looierstraat wordt de dialectschrijver Fons Olterdissen met een standbeeld geŽerd.

Fons Olterdissen maakt een "Mestreechs Volksleed"

Begin van de bouw van het Maastrichtse spoorwegstation naar een plan Heukelom, ingenieur der staatsspoorwegen.
In 1915 geopend.

1911
Nieuwbouw van de Ambachtsschool aan de St. Maartenslaan.

1912
Stichting van het Museum voor Natuurlijke Historie door het Natuurhistorisch Genootschap. (In 1902 opgericht).

Internationaal Mariacongres met kroning van de Sterre der Zee in de Onze-Lieve- Vrouwe.

Bouw Wiebengahal op Cťramiqueterrein.

1914
Eerste Wereldoorlog door moord op de Oostenrijkse kroonprins.
De koningin doet een beroep op de Duitse keizer Willem II om de neutraliteit van Nederland te respecteren.

Bouw van de Tapijnkazerne door het Ministerie van Oorlog als Nederlands Infanterie Depot.

Bouw PTT kantoor

Bouw van de St. Lambertuskerk: de eerste kerk buiten de muren.

1 November, de spoorlijn Heerlen-Schin op Geul opengesteld voor reizigersverkeer.
In Schin op Geul sluit de lijn aan op de lijn Maastricht-Aken, zodat er nu een rechtstreekse verbinding is tussen Maastricht en Heerlen.

1915
7 Mei, het nieuwe stationsgebouw wordt in gebruik genomen.

Vestiging van hoofdbureau van Politie op het Vrijthof in het Generaalshuis.

Bouw van de Marechausseekazerne aan de Scharnerweg.

1916
Sloop fabrieksterrein Gubbelstraat (Thomas Regout).

1920
De eerste socialisten in de gemeenteraad, waaronder het eerste vrouwelijke raadslid.
Uitbreiding van de gemeente Maastricht met de gemeenten Sint-Pieter en Oud-Vroenhoven en delen van Meerssen (Limmel), Heer en Gronsveld (Heugem).

1921
Oprichting van de GGD, de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, (later Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst).

1921 - 1923
Eerste bouwcampagne van de Koepelkerk (A. Boosten & J. Ritzen); tweede fase in 1953.

1923
Dood van de Maastrichtse dialectschrijver en -dichter Alfons Olterdissen (1865-1923).
Hij was hoofdredacteur van het geÔllustreerde maandblad De Nedermaas dat verschijnt van 1922 tot 1941.

1925
Door samenvoeging van de glasfabriek Stella en de glasfabriek van de Sphinx ontstaat de N.V. Kristalunie.

1925-1932
De Maasbrugzaak.
De 160 meter lange stenen St. Servaasbrug over de Maas in Maastricht werd gebouwd tussen 1280 en 1298 van Namense hardsteen en had oorspronkelijk negen gewelven.
De brug werd tussen 1683 en 1716 vervangen door Francis Rooman (Romanus).
Aan de Wijckerzijde kwam een houten overspanning, die begin 19de eeuw werd vervangen door een stenen gewelf.
Om aan de veranderde eisen van de scheepvaart tegemoet te komen, werd aan de kant van Wyck de 19de eeuwse boog gesloopt, evenals een aansluitende oorspronkelijke boog.
Over de ontstane opening werd een stalen brugdeel geslagen (in 1962 hefbaar gemaakt), waarmee een verbeterde verbinding met het Julianakanaal werd verkregen.
In 1932 kwam de Noordelijk gelegen Wilhelminabrug na ontwerp van Rijksbouwmeester Bremer gereed, waarna met de restauratie van de St. Servaasbrug werd begonnen.
Bij restauratie werden resten van de 13de eeuwse brug gevonden.

1926
Limburg getroffen door een watersnoodramp.
Begin januari staat de Maas, gemeten bij de St. Servaasbrug, 46,92 meter boven NAP, de hoogste waterstand van de eeuw.

Oprichting van de N.V. Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) op de St. Pietersberg.
Op 7 september 1927 wordt de eerste oven aangestoken en gaat de productie van cement van start.

Opening van de Middelbare Kunstnijverheidsschool met als eerste directeur kunstpromotor Jos Postmes (1896-1934).

Oprichting van Veldeke, Vereniging ter bevordering van de Limburgse volkscultuur en de Limburgse dialecten.

1929
Zinkwitstaking.

24 Oktober, Zwarte Vrijdag: beurskrach in New York.

1930
Sloop bebouwing tussen Gubbelstraat en Hoenderstraat tbv afrit brug: Drie-emmerstraat en Kwadevliegenstraat.

1930
Eerste bouwfase Eiffelgebouw Sphinx sanitairfabriek aan de Boschstraat (ontwerp A. Knols).

1930 - 1933
Bouw van de Wilhelminabrug (ontwerp Bremer).

1930 - 1934
Nieuwbouw Gouvernementsgebouw Bouillonstraat (ontwerp architect Bremer)

1932
Op de Maasbrug wordt een door Charles Vos vervaardigd beeld van Sint Servaas geplaatst.

Openstelling Wilhelminabrug.

1933
Nieuwbouw Sportfondsenbadhuis aan de Wilhelminasingel

Onze-Lieve-Vrouwekerk verheven tot basilica minor.
Herstel van de Mariaprocessie op Paasmaandag.

1934
Bouw van de Sint Servaasfontein Vrijthof (Charles Vos), begin jaren 1990 verplaatst naar Keizer Karelplein.

1934 - 1935
Aanleg Julianakanaal en stuw in de Maas bij Limmel.

1935
Verbreding Hondstraat en bebouwing westzijde.

1936
Nobelprijs scheikunde voor de Maastrichtenaar Pie (P.J.W) Debye (1884-1966).

1937
W. Michiels van Kessenich 1937-1967 nieuwe burgemeester van Maastricht, opvolger van L.B.J. van Oppen 1910-1937.

1938
Nieuwbouw JezuÔetenkerk Tongersestraat (ontwerp A. Swinkels).

Vlag van Maastricht wordt wit-rood.
Besluit van het college van burgemeester en wethouders op 2 september 1938 ter vervanging van vlag sedert 1647: rood met witte ster.

1939
1 September: begin van de tweede wereldoorlog.

1940
10 Mei: troepen van het Zesde Duitse leger (Generaal von Leeb) rukken Maastricht binnen. Na 5 dagen tekent generaal Winkelman de capitulatie van Nederland.

1940
Vanaf 29 mei 1940 was dr Arthur Seyss-Inquart rijkscommissaris voor het bezette Nederlands gebied. Hij bestuurde ons land als gevolmachtigde van Hitler.

1941
Op 11 augustus 1941 vaardigde Seyss-Inquart zijn achtste verordening uit.
Deze hield onder meer een aantal essentiŽle maatregelen in betreffende het provinciale en lokale bestuur.

1944
18 Augustus (Zwarte vrijdag).
Het zwaarste bombardement in de oorlogsgeschiedenis van Maastricht vond plaatst op vrijdag 18 augustus 1944.
Op 18 augustus 1944 miste een Amerikaanse aanval op de spoorbrug zijn doel en veranderde het 'Kreije DŲrrep' en 'Roed DŲrrep' in een mum van tijd in een inferno.

11 September, op het terrein van Huize St. Joseph te Heer, worden elf Belgische krijgsgevangenen door de Duitse militairen gefusilleerd.

13 September, Amerikaanse troepen bevrijden Wyck op de rechteroever van de Maas.
Maastricht wordt bevrijd door het 117e Regiment (kol.James W. Locket) van de 30th U.S. Infanterie divisie (Gen. Hobbs), als onderdeel van het EersteAmerikaanse Leger (Gen. Hodges).

14 September, Maastricht op de linkeroever van de Maas wordt bevrijd.
Maastricht is hierdoor de eerst bevrijde stad in Nederland.

17 September, onder de noemer Katholieke Arbeidersbeweging [KAB] wordt in Maastricht de voormalige RK Werkliedenbond heropgericht door aalmoezenier Roumen en Jo Ensinck.

10 November, met een kleine plechtigheid wordt te Margraten het US Military Cemetry geopend.
Ongeveer 20 duizend geallieerde soldaten hebben hier hun laatste rustplaats gevonden.

7 December, de belangrijkste geallieerde bevelhebbers de generaals Eisenhower, Montgomery, Bradley, Simpson en Tedder komen samen in Maastricht.

1945
15 Maart, het Maastrichtse dagblad Veritas verschijnt voortaan onder de naam Gazet van Limburg.

De Academie voor Bouwkunst gaat van start.

24 December, de Regionale Omroep Zuid, de eerste regionale omroep van Nederland, stuurt vanuit Maastricht haar eerste uitzending de ether in.

5 Mei, ondertekening van de Duitse capitulatie te Wageningen, einde van de Tweede Wereldoorlog.
Aanleg vliegveld Beek.

1946
19 Juni, voor het eerst sinds september 1941 komen Provinciale Staten van Limburg weer in functie bijeen.

1947
De wederopbouw start in Maastricht met de planning en aanleg in de jaren tot 1959 van Caberg, Pottenberg en Malpertuis.

Met behulp van velen wordt het Ch‚teau Neer-Canne door de Stichting "Het Limburgs Landschap" aangekocht en laat men restauratieplannen ontwerpen.

1948
Kroning van Koningin Juliana (4 september).

1 Oktober, opening van de Jan van Eyck-academie, de eerste en enige kunstacademie op rooms-katholieke grondslag.

1949
Oktober, pater dr. Remigius Dieteren OFM (1915-1995) richt in Maastricht het Sociaal Historisch Centrum op, opvolger van het Sociaal Archief Limburg.

1949 tot 1953
Saneringsplan Stokstraatkwartier (1939 al stedenbouwkundig plan)

1951
Begin van de bevrijdingsestafette door AV'34 jaarlijks, later vijfjaarlijks gelopen van NormandiŽ naar Maastricht (de route die door de Amerikaanse bevrijders werd afgelegd in 1944).

Het Provinciaal Museum van Oudheden verhuist naar het klooster van de zusters van het Bon Enfant Jesus aan de Ezelmarkt te Maastricht.
Het museum zou nog een paar keer verhuizen, maar de naam Bonnefanten bleef aan het museum kleven.

1952
Het Limburgs Bevrijdingsmonument, ontworpen door kunstenaar Charles Eyck (1897-1983) wordt onthuld op het Koningsplein te Maastricht.

De Zuid Nederlandse Opera vestigt zich in Maastricht.

1955
De Diksjenaer van 't Mestreechs van de hand van Dr. H.J.E. Endepols verschijnt en is het enige echte woordenboek der Maastrichtse taal.

7 Juli, Perroen op Vrijthof onthuld door Luikse wethouder van Schone Kunsten Olympe Gilbart.

De middentoren van de Sint Servaaskerk brandt af.

Start Helihaven aan de Griend.
Sluiting van de Helihaven op 20 februari 1967.

De gemeente start met het uitgeven van jaarboekjes waarin de belangrijkste gebeurtenissen in de stad van het afgelopen jaar worden beschreven.
In 1952 was al eens een gestencild voorproefje uitgekomen, maar vanaf 1955 werd het een boekje met foto's.
Vanaf 1984 wordt het jaarboekje door een particuliere stichting uitgegeven.

Opening van het vernieuwde Staargebouw (gesloopt in 1997).

1 Oktober, de naam van het Maastrichtse dagblad Gazet van Limburg is gewijzigd en heet nu De Nieuwe Limburger.

De restauratie van Ch‚teau NeerCanne wordt voltooid.
Een van de Limburgse brouwerijen wordt bereid gevonden het nevengebouw als auberge in te richten en het hoofdgebouw als een luxe-restaurant.

1956
De uit Maastricht afkomstige Lťon Jungschlšger (1904 -1956) vocht in 1941 in de Indische archipel als officier bij de zeemacht tegen de Japanners.
Na de capitulatie van het Nederlands Indisch Leger wist hij te ontkomen naar AustraliŽ.

Bejaardenhuis Aldenhof aan St. Servaasbolwerk wordt in gebruikgenomen (ontwerp J. Huismans).

Maastricht krijgt via omzetting van het muzieklyceum een Conservatorium.
De ministeriŽle erkenning kwam op 28 juni.
Het wordt gevestigd in het gebouwencomplex aan de Lenculenstraat.

Het bouwplan Caberg wordt uitgevoerd.
Caberg is de eerste van vier kleine tuinsteden (naast Caberg zijn dat Pottenberg, Malpertuis en Belfort), die in een schil rond de oude stad Maastricht zijn gegroepeerd volgens de "parochie-gedachte".

Met de aanleg van de Via Regia wordt begonnen; en tegelijkertijd wordt een begin gemaakt met de uitvoering van een plan, dat de Brusselseweg laat uitmonden op het verkeersplein voor het ziekenhuis Sint Annadal (vanaf 1995 Paleis van Justitie).

De avond voor Kerstmis legde een ongekend grote vuurzee in de Gubbelstraat enige pakhuizen en een matrassenfabriek vol uiterst brandbare materialen in puin.
Dichte vonkenregens joegen over de stad, heel de omgeving met vernietiging bedreigend, ook het stadhuis en de fraaie marktwanden.

1957
Nieuwbouw Brandweerkazerne en flatgebouw Capucijnenstraat (Zollner).

Nieuwbouw kantoor Sphinx Boschstraat (ontwerp Op ten Noort & Blijdenstein).

Aanvang sanering Stokstraatkwartier 1962.
Start restauratie van het Stokstraatgebied, tot 1973.
In 1963 worden op het binnenterrein (huidige "Op de Thermen") oude Romeinse badhuizen gevonden.

26 April komt de N.V. Luchthaven Zuid-Limburg tot stand met als aandeelhouders de Staat, de Provincie en enkele Zuid-Limburgse gemeenten.

14 Juli, sportpark Jekerdal wordt geopend door G. Gijbels, wethouder van sociale zaken.

Aanvang bouw nieuwe wijk Malpertuis.

Aanvang bouw vernieuwde Wilhelminabrug.

1958
Uitgave "Land zonder grens" Aken, Luik, Maastricht.
Onder de naam Land zonder grens/Pays sans frontiŤre/Land ohne Grenze is in 1958 een boek uitgegeven door Maastricht, Aken en Luik ter bekrachtiging van een vriendschapsband van steden.

In Caberg komt het eerste subwinkelcentrum van Maastricht gereed.

Enkele interessante grotere werken van het bedrijf Openbare Werken zijn de bouw van een compostfabriek, waarmee in september wordt gestart, en de bouw van het centrale garagegebouw met centrale magazijnen in Limmel, waarmee in december begonnen werd.

Rijksweg 75, onderdeel van de Europaweg E9 (A2), wordt door het Rijk gebouwd volgens een traject dat indertijd grotendeels om de bebouwde kom (Wyck) heen liep.

1959
Nieuwbouw Jan van Eijckacademie (F. Peutz).

Petit Paris, een straatfeest in Parijse stijl, Montmartre sfeer, dat werd gehouden in de Platielstraat, St. Amorsplein en Achter het Vleeshuis.
Naar een idee van Arnold Leenders.
Telkens in juli gedurende een tiental jaren.

Carnaval, het grootste volksfeest in Maastricht, beleeft een nieuwe impuls met de introductie van de "Zaate Hermenie" (opgericht door John Hoenen).
Het Maastrichtse straatcarnaval zal de jaren daarna uitgroeien tot een evenement met een internationale uitstraling.
Na de Tweede Wereldoorlog namen de Tempeleers de organisatie van de stadscarnaval over van de "Mommezijj".

10 Juli, besluit gemeente Heer om de Juliana-Boudewijnprijs in te stellen.
Op 11 juli 1959 brachten Koningin Juliana en Koning Boudewijn een bezoek aan Heer om elf Belgisch- Limburgse verzetsstrijders te eren die op het einde van de Tweede Wereldoorlog (op 12 september 1944) door de Duitsers werden gefusilleerd.

De Technische Hogeschool van de stad Aken verleent op 29 juni een eredoctoraat aan prof. Dr. ir. P. Debye.

Op 19 september wordt de 90.000e inwoner van Maastricht geboren.

1960
Start sanering Boschstraatkwartier tot 1984.

1960
Voltooiing bouw vernieuwde Wilhelminabrug.
Op 9 januari werd de 174 meter lange en ongeveer 1600 ton wegende brug op haar plaats gerold.

1961
Bouw van het Stadskantoor aan de Wilhelminabrug.
Aan de overkant verschijnt het kantoorgebouw van Provinciale Waterstaat, het huidige Stadskantoor 2.
Op 2 april 1962 wordt het Stadskantoor 1 in gebruik genomen.

1962
Demping kanaal Maastricht Luik.
Start reconstructie van het stadspark.
Het stadspark schuift op tot tegen de muur van de Onze Lieve Vrouwekade.
Aanleg van de Maasboulevard waar vroeger het kanaal Maastricht-Luik lag.
De uitmonding van de Jeker in de Maas wordt verlegd.

Prof. Pie Debije reikt de eerste Edmond Hustinxprijs voor chemie uit.
Dit is de voorloper van de Peter Debijeprijs die vanaf 1977 wordt uitgereikt.

19 December, in de stadswijk Heugem wordt feestelijk de 10.000e woning in gebruik genomen die sedert de bevrijding werd gebouwd.

Met een gesprek door de ether tussen de commissaris der koningin dr. F. Houben, en zijn ambtgenoot dr. C. Kortman in Brabant, werd de straaltelefonie tussen de districten Maastricht en 's-Hertogenbosch (primeur voor Nederland) een feit.

Grondige restauratie van het stadscarillon.

1963
Resten van de oude Romeinse brug uit de Maas gebaggerd.

26 Juni, opening van het Winkelcentrum Pottenberg door burgemeester Mr. W. Baron Michiels van Kessenich.

4 Juli, officiŽle opening door Gouverneur dr. F. Houben van de Scharnerwegtunnel in Wyck. 30 Oktober 1962 werd de spoorwegtunnel in Wyck informeel opengesteld door de wethouder van Openbare Werken de heer C. Pieters.

1963
16 Juli, eerste steenlegging van de H. Moeder Annakerk aan de Via Regia door Mgr. drs. P. van Odijk.

Medio november krijgt "De Mestreechter Geis", een schepping van beeldhouwer Mari Andriessen, voor goed zijn ereplaats op Het Bat.
De kunstenaar heeft het vrolijke en spirituele karakter van de Maastrichtenaar uitgebeeld in een harlekijn die op het moment dat zijn voorstelling voorbij is het masker afdoet om het applaus van het publiek in ontvangst te nemen.

OfficiŽle afscheid van Limburg van Gouverneur dr. F. Houben en de benoeming van de nieuwe Commissaris van de Koningin in de Provincie Limburg, Mr. dr. Ch.J.M.A. van Rooy.

1964
Nieuwbouw gemeentebedrijven Maagdendries.

15 September, start van de bouw van de nieuwe woonwijk Malberg.
25 November de officiŽle eerste steenlegging van Malberg door minister Bogaers.

Voltooiing van het sportpark Geusselt.

1965
Sloop Molen van Dolk in de Bonnefantenstraat en nieuwbouw Conservatorium.

Wordt begonnen met de bouw van de J.F.Kennedybrug en traverse.
Op 6 mei 1968 wordt de brug officieel geopend door Prins Claus.
De brug heeft een lengte van 586 m. en een breedte van 27 m.

1966
22 Oktober, Cellebroederskapel na restauratie opnieuw in gebruik genomen, na inzegening door Mgr. K. Roncken.

Voor de eerste keer wordt de Amstel Goldrace verreden, Nederlands enige wielerklassieker.
De aankomst lag in Elsloo, later in Meerssen en Maastricht.

1967
A.M.I.H. Baeten 1967-1985 nieuwe burgemeester van Maastricht, opvolger van W. Michiels van Kessenich 1937-1967.

16 Mei, oprichting van de Stichting Sociale Werkvoorziening Maastricht en omstreken.

De regering besluit de Limburgse mijnen te sluiten.

Vertrek van de JezuÔeten uit Maastricht naar Amsterdam.

21 Juli, overlijden van de dichter Pierre Kemp, geboren Maastrichtenaar (1886), kampioen van de kleine gedichten.

5 Januari, afscheidsdefilť van het Garnizoen. Maastricht wordt opgeheven als garnizoensstad.

22 Maart, officiŽle opening van het nieuwe gebouw van de PLEM aan de FranÁois de Veyestraat langs de Maas door de commissaris der Koningin in Limburg Mr. dr. Ch. J.M.A. van Rooy.

24 September, opening en herinwijding van de Maastrichtse hoofdsynagoge aan de Capucijnengang.

7 Oktober, onthulling van het Jac. P. Thijssemonument op de binnenplaats van het Rijksarchief.
Het monument is een creatie van de beeldhouwer van Noorden uit Maastricht en stelt een voedertafel voor.

1968
Sloop van het voormalige H.B.S. en Gymnasiumcomplex aan de Helmstraat & start nieuwbouw Entre Deux.

In 1968 werd pas voor het eerst in een oud Spaans document een beschrijving gevonden van een Reuzenfiguur.

18 September, opening nieuwe gebouw van de Keuringsdienst van Waren aan de Florijnruwe.

Het nieuwe gebouw van het Stedelijk Lyceum en HAVO aan de Eenhoornsingel wordt in gebruik genomen.
Start nieuwbouw uitbreiding V&D aan Brugstraat en Achter het Vleeshuis.

1969
Tijdens de Troonrede op 16 september maakt Koningin Juliana de toekomstige vestiging van de 8e medische faculteit te Maastricht bekend.

Maastricht etappeplaats in de Tour de France.

Minister de Block van Economische Zaken kondigt in de Tweede Mijnnota de laatste fase aan van de mijnsluitingen (november).

13 November.
De Tweede Kamer aanvaardt de nota Medisch Wetenschappelijk Onderwijs van minister Veringa en besluit daarmee de achtste medische faculteit toe te wijzen aan Maastricht.

1970 - 1972
Bouw parkeergarage Vrijthof

1970
Nieuwbouw Molenhof tbv. St. Vincentiusgesticht (Snelder).

1 Juli, uitbreiding van de gemeente Maastricht met de gemeenten Amby, Heer, Borgharen en Itteren.
Door deze ingreep groeide Maastricht van het ene moment op het andere van 94.000 naar 112.480 inwoners, terwijl de oppervlakte werd vergroot van 3.552 tot 5.896 hectare.

Met het heien van de eerste paal geeft burgemeester Baeten op 10 maart het startsein voor de bouw van de woonwijk Daalhof.

De 24e maart wordt aan de gevel van het geboortehuis van Prof. P. Debye in de Maastrichter Smedenstraat een herdenkingsplaquette onthuld.

24 Juni, start bouw winkelcentrum Brusselse Poort aan de Via Regia (architect Th. Boosten).

20 Oktober, start bouw Sporthal de Geusselt.

Op de helling van de Sint Pietersberg heeft Maastricht voor het eerst sinds anderhalve eeuw weer een echte wijnoogst.

1971
Afbraak van het derde klooster der Franciscanen (Patersbaan).

9 September, start bouw bejaardencentrum Campagne op de heuvelhelling tussen Biesland en Wolder.

21 September, opening Winkelcentrum Brusselse Poort door burgemeester Baeten.

Een indrukwekkend fragment Mosasauruskaak gevonden in het gangenstelsel van Slavante.

1972
9 Mei, officiŽle opening van het geheel gerestaureerde Bonnefantenmuseum aan de Bonnefantenstraat door gouverneur dr. mr. Ch. van Rooy.
Een belangrijk onderdeel van deze restauratie vormde de voormalige kapel van de Zusters Sepulchrijnen.

Begin oktober wordt het nieuwe bejaardentehuis "De Molenhof" aan de St. Pieterstraat in gebruik genomen.

Het luchtverkeersleidingscentrum van Eurocontrol vestigt zich in de onmiddelijke nabijheid van Maastricht-Airport.

27 Oktober, burgemeester Baeten verricht de officiŽle opening kleuterdagverblijf "Kleuterdal" aan de Zoetmanstraat. (Architectenbureau ir. A. Schwenke en ir. H. Bosch)

Voltooiing bovengrondse parkeergarage Gubbelstraat (Architect ir. P. Satijn)

Augustus, het GAK (Gemeenschappelijk Administratie Kantoor) neemt zijn nieuwe kantoorgebouw aan de Artsenijstraat in gebruik.

14 April, officiŽle opening van het gerestaureerde kasteel Bethlehem. (Hotelschool)

1973
Renovatie Stokstraatgebied voltooid.
13 April verrichtte Z.K.H. Prins Claus de officiŽle opening van het gerestaureerde Stokstraatgebied.

16 Augustus, officiŽle opening van het gerestaureerde Spaans Gouvernement, dat onderdak biedt aan de kunstcollectie Wagner-de Wit.

25 Augustus, Sportpark West officieel geopend.

26 September, officiŽle opening van het nieuwe Psycho-Medisch Streekcentrum Vijverdal door H.K.H. Prinses Margriet.

23 November, opening zwembad Dousberg.

1974 - 1976
Nieuwbouw verpleeghuis op Klevarie.

1974
Opening bejaardencentrum 'Campagne' door burgemeester Baeten.

In de nieuwe gemeenteraad waren 10 politieke partijen vertegenwoordigd: 14 zetels voor het CDA, PvdA 10 zetels, VVD 5, PPR 3, Bejaardenpartij 65+ 1, Groot Maastricht 2, Katholiek Democraten 1, Stadsbelangen 1, lijst Slangen 1 en Bejaardenpartij 1.

16 September, de Medische faculteit Maastricht i.o. gaat van start en Maastricht wordt binnenkort Universiteitsstad.
'Op deze dag hebbeb wij eeuwen gewacht,' zei burgemeester Baeten tijdens de eerste studiedag van van de jonge faculteit, toen hij staf en studenten op het stadhuis ontving.
Tijdens de bijeenkomst werd bekend gemaakt, dat de Stichting Edmond Hustinx elke twee jaar een prijs van f. 20.000.-, de Prof. Pieter Debye-prijs, ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek, beschikbaar zal stellen, een goede stimulans voor een beginnende faculteit.

Nieuwbouw Eurohal op de Griend voltooid.

Start bouw parkeergarage Maasboulevard aan de OLV-wal.

1975
Voltooiing voetgangersdomein in de binnenstad.

2 Mei, burgemeester Baeten en oudburgemeester Michiels van Kessenich stellen samen de 'Michiels van Kessenichfontein' aan de Herculeshof officieel in gebruik.

12 November, opening van het nieuwe huis van bewaring 'Overmaze' door staatssecretaris mr. H.J. Zeevalking.

19 December, start bouw nieuw politiebureau aan de "Koompe".

1976
Op 9 Januari tekent Koningin Juliana in de Sint Servaaskerk de oorkonde voor de vestiging van de Rijks Universiteit Limburg in Maastricht (RL).
In september 1996 wordt naam van de Rijksuniversiteit Limburg veranderd in Universiteit Maastricht.

Nieuwbouw Stadsbibliotheek Nieuwenhof en restauratie Stadsarchief Grote Looierstraat/ Nieuwenhofstraat.

Voltooiing restauratie van de 'Awwe Stiene'.
2 April, kerk officieel heropend en beschikbaar gesteld voor culturele manifestaties.

21 Mei, start van het bouwproject woonwijk 'De Heeg'.

De Sint Servaas krijgt een uit 47 klokken bestaand nieuw carillon.

1976 - 1986
Nieuwbouw Boschstraat-Oost (Boosten-Rats).

Nieuwbouw Hotel Maastricht (Holiday Inn Crown Plaza).
Architect Meijs.
2 December1977, officiŽle opening Hotel Maastricht.

Parkeergarage onder het Vrijthof gereed.

12 November, officiŽle opening van de nieuwe verpleegkliniek 'Klevarie' aan de Polvertorenstraat. (Architectenbureau Swinkels Salemans)

Voltooiing nieuwe provinciale autoweg Maastricht-Heerlen.

1977
Nieuwbouw Ridderstraat/Bisschopmolengang (Satijn).

26 Maart, officiŽle overdracht van de kopie van de Parijse maquette van het Maastricht van 1752 aan de Maastrichtse gemeenschap.

In april wordt begonnen met de uitvoering van het uitbreidingsplan 'Keerderstraat'.

Restauratie van het pand 'Grand Hotel du Levrier et de l'Aigle Noir' aan de Boschstraat.

Voltooiing ondergrondse parkeergarage 'Maasparking' bij de Graanmarkt.

Start restauratie van de Hoge Fronten.

Aanleg van het kruispunt Scharnerweg E9 en Geusselt rotonde.

18 Mei, onthulling in het Stadspark van een blok graniet van negen ton uit de Simplonpas (een geschenk van het kanton Wallis aan Maastricht).

Plaatsing van fontein 'Hawtuuchvas' op de Vrijthof.
Het beeldt vijf carnavalsvierders uit en is een ontwerp van de Maastrichtse kunstenaar Frans Gast.
Op 4 november 1978 werd de fontein officieel in werking gesteld.

D'Artagnan krijgt een bronzen standbeeld bij het Waldeckbastion op de plaats waar hij op 25 juni 1673 sneuvelde.
Het beeld is gemaakt door beeldhouwster Gertrud Januszewsky.

20 December, opening van het nieuwe gemeentelijke archief en bibliotheekcentrum door burgemeester Baeten.
Het stadsarchief is gehuisvest in het voormalig Militair Hospitaal aan de Grote Looierstraat.
De Stadsbibliotheek heeft een nieuw onderkomen aan de Nieuwenhofstraat.

De Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken verhuist van de Grote Gracht naar de Abtstraat.

1978
In het voorjaar kon het Maastrichtse politiekorps zijn intrek nemen in het nieuwe hoofdbureau aan de St. Hubertuslaan.
De verhuizing van het Generaalshuis naar het nieuwe bureau werd voltooid met een ludieke verhuisstoet door de binnenstad.

Mei, start bouw van het nieuw hoofdkantoor van het Telefoondistrict Maastricht aan de Noormannensingel.
Dat gebeurde officieel door het onthullen van een gedenksteen op de bouwplaats door gouverneur dr. J. Kremers.

Een van de laatste stukjes van de oude Blekerij verdween door de sloop van het voormalige Karmelietessenklooster.
Het klooster stond al sinds 1975 leeg.
De zusters betrokken in dat jaar een nieuw onderdak in een gebouw aan het St. Servaasklooster.
Het gebouw aan de Blekerij heeft precies 100 jaar als klooster gediend voor de zusters, die uit Duitsland kwamen en zeer afgezonderd leefden.

De nieuwe gemeenteraad telt 19 CDA, 12 PvdA en 3 VVD zetels.
Vijf partijen hebben 1 zetel: D66, PPR, Bejaarden- en Gepensioneerdenpartij, Stadsbelangen en Horeca Nederland en Groot Maastricht.
Het aantal wethouders ging van 5 naar 6: vier voor het CDA, twee PvdA.

1979
Februari, opening van de nieuwbouw van de scholengemeenschap Jeanne d'Arc aan de Oude Molenweg in Heer door minister dr. A. Pais.

Maart, opening van winkelcentrum "Entre Deux" aan de Helmstraat.
Op de eerste en tweede verdieping wordt het Bonnefantenmuseum voor Kunst en Oudheden gevestigd.

Start van het bouwplan Daalhof-Noord.

Oktober, de G.G.D. krijgt een geheel nieuwe onderdak.
Na bijna 60 jaar verhuist de 'geneeskundige dienst' van het te kleine pand in de Bouillonstraat naar de ruime nieuwbouw in Randwyck.

De Regionale Omroep Zuid (later: Omroep Limburg) betrekt de nieuwe studio aan de Bankastraat.

Het Rijkslandbouwproefstation verhuisde na een 80-jarig verblijf in de gebouwen van het voormalige Kruisherenklooster.
Het station werd overgeplaatst naar Wageningen.

Tijdens reconstructiewerkzaamheden in de Tongersestraat kwamen de overblijfselen van de Tongersepoort aan de oppervlakte, terwijl bij het leggen van de riolering in de St. Catharinastraat een grote hoeveelheid middeleeuws schoeisel uit de 14e en 15e eeuw werd gevonden.

1980
Sloop Mabroterrein (Hondertmarck) en aansluitend nieuwbouw (Dautzenberg).

Start restauratie Sint Servaas (tot mei 1993) bij gelegenheid van de 1600ste sterfdag van St. Servaas.
In 1984, archeologische vondsten: lange mins, grafkelder, twaalfhoekige centraalbouw, loden kruis van Humbertus.

De broeders van de Beyart startten met de bouw van een kloosterbejaardenoord voor leden van hun congregatie en voor bejaarde zusters Karmelitessen en Reparatricen.

10 Mei, de Stichting Historische reeks Maastricht geeft het eerste nummer van de serie Maastrichts Silhouet uit.
De stichting stelt zich ten doel in deze serie op een populaire wijze monumentale gebouwen in Maastricht te beschrijven.
Het eerste boekje gaat over het Fort St. Pieter.
Later in het jaar verschijnen nog deeltjes over de Vogelstruys, de Cellebroederskapel, het Stadhuis en de St. Pietersberg.

18 Augustus, heroprichting van de Maestrichtse Dienstdoende Stadsschutterij.
De oude 'sjŲtterij' werd in 1905 opgeheven.

9 September, opening van het nieuwe hoofdkantoor van de PTT, district Maastricht aan de Noormannensingel door mevrouw N. Smit-Kroes, staatssecretaris van verkeer en waterstaat.

Oktober, op het O.L. Vrouweplein worden de fundamenten van de St. Nicolaaskerk blootgelegd.
Deze kerk werd in 1838 wegens bouwvalligheid afgebroken.

1981
14 Januari 1981.
OfficiŽle bekrachtiging van de sedert 1976 bestaande stedenband met Koblenz.

De benedenverdieping van het stadhuis ("Oonder 't Stadhoes") geheel gerestaureerd en teruggebracht in oorspronkelijke staat.

Maart, eerste Europese topconferentie in Maastricht.
Voor dat de regeringsleiders uit de tien EG-landen met hun ministers van buitenlandse zaken aan de topconferentie begonnen, opende premier van Agt tijdens een plechtige zitting in het gouvernement het Europees instituut voor Bestuurskunde.

Start bouw nieuwe wijk Eyldergaard.

Bij opgravingen op het voormalige Mabro-terrein wordt een zeer gaaf fragment van een Jupiterzuil uit de tweede of derde eeuw na Christus gevonden.

1982
Eerste Preuvenemint georganiseerd door het Struyscomitť.

Start bouw Noorderbrug.

Juni, gouverneur dr. J. Kremers geeft in Randwijck het startsein voor de nieuwbouw van de PLEM.

September, start rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Limburg.
Deze krijgt onderdak in het Nieuwenhofcomplex aan de Zwingelput.

Vertrek van de Zusters Onder de Bogen uit St. Annadal na bijna 140 jaar werkzaam te zijn geweest in Maastrichtse gezondheidszorg.

Start restauratie St. Janskerk

Overlijden van kunstschilder Giel Serpenti op 76-jarige leeftijd.
Hij was van grote betekenis voor de z.g. Maastrichtse school.

Sloop kloostergebouw Nazareth in Limmel.

OfficiŽle opening van het winkelcentrum Roserije in De Heeg door staatssecretaris P. Van Zeil van Economische Zaken.

Start bouw Maastrichtse vestiging voor zwakzinnigenzorg van de stichting St. Anna in Heel.
Het uitgebreide verzorgingscomplex zal Huize Maasveld heten.
OfficiŽle opening in 1985.

Brouwerij De Ridder gaat over in de handen van Heineken.
De naam Ridder Pils blijft echter bestaan.

Het bronzen paard "Julius Solway", een schepping van de kunstenaar Arthur Spronken, geplaatst op het Dominicanerplein.

Vondst aan de Houtmaas van een Romeinse toren door de medewerkers van het Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek.
Door deze ontdekking kon de omvang van het Romeinse Castellum exact worden vastgesteld.

Belangrijke vondsten op het voormalige Mabro-terrein.
Hier werd een dichtgeslibde Jekerarm blootgelegd, evenals overblijfselen uit de Merovingische tijd en een grote verscheidenheid aan aardewerk.

Start restauratie Waalse kerk aan de St.Pieterstraat.

Voltooiing bouw bejaardentehuis "Lenculenhof" aan de Abtstraat.

Voltooiing nieuw bejaardencentrum aan het Henric van Veldekeplein.

Het stadsvernieuwingsproject Boschstraat-Oost krijg internationale erkenning in de vorm van een diploma van 'Europa Nostra'.

Restauratie toren van de kerk St. Pieter.

Het nieuwe sportcomplex Daalhof geopend door wethouder G. Peters.

1983
Eerste straattheaterfestival, later Limburg Festival.

30 April, opening nieuwe K.N.P.-gebouw in Randwyck door burgemeester Baeten.

17 Oktober, start nieuwbouw van het Academisch Ziekenhuis.

21 Oktober, opening van het nieuwe gebouw van de Stedelijke Muziekschool aan de St. Maartenspoort door gouverneur Kremers.

30 Oktober, opening nieuwe sporthal in Daalhof door wethouder Lousberg.

Het klokgieten van de nieuwe "Grameer" in de Koninklijke Klokkengieterij te Asten.

1 September, de Rijksuniversiteit Limburg begint met het onderwijs in de rechtsgeleerdheid (Nederlands Recht).

1984
Start bouw van het MECC, het Maastrichts Expositie en Congres Centrum, in Randwyck.
In 1987 werd de bouw van het MECC voltooid.

Februari, hoog water in Limburg.
Bij Borgharen staat de Maas 45,44 meter boven NAP.
De Maasdorpen Itteren en Borgharen en verder stroomafwaarts, Baarlo, Blerick, Velden en Mook lopen onder.
Met name de landbouw loopt grote schade op.

13 April, opening nieuw PLEM-kantoor in Randwyck door Prinses Margriet.

September, de Rijksuniversiteit Limburg wordt uitgebreid met een Faculteit Economische Wetenschappen.
Prof. dr. W. Albeda (1925) legde de grondslag voor de nieuwe faculteit.

29 September, Jupiterbeeld, een schepping van Fons Bemelmans, wordt geplaatst op het Onze-Lievevrouweplein.
Het beeldje is een geschenk van de 150-jarige fabriek Thomas Regout.

15 November, Noorderbrug geopend.

De stad Tongeren, die haar 2000-jarig bestaan viert, schenkt Maastricht een monument dat bestaat uit twee reliŽfwanden die drie meter lang en drie meter hoog zijn.
Het monument wordt geplaatst aan de Romeinse Baan.

Bron: MestreechOnline, H.E.M.,

Aonvaank