Geschiedenis Maastricht

69 - 1500

 
Maastricht 69-1500 Maastricht 1500-1800 Maastricht 1800-1985 Maastricht 1900-2000

69 - 500 na Christus

69-70
Bataafse opstand.

150 en volgende jaren
Eerste sporen van christendom; middelpunt: Tongeren.

175
Oprichting van een Jupiter-pijler (opgraving Derlon 1983, tevens zalfstempeltje gevonden)

200-1200
BewoningscontinuÔteit in vroege middeleeuwen bewezen door grafvondsten, bisschopszetel, muntplaats in Merovingische tijd, pelgrimsoord, Karolingische handelsnederzetting (opgravingen Hondertmarck, 1981-1982).

280
Sint Maternus, bisschop van Keulen, richt het bisdom Tongeren op en bouwt in Maastricht de eerste kapel in ons land.
De plaats hiervan is niet bekend.
Onder het Vrijthof zijn overblijfselen gevonden van laat-romeinse en Merovingische afkomst.

313
"Edict van Milaan". Constantijn de Grote schenkt aan de Christenen volledige Godsdienstvrijheid. Het Christendom krijgt dezelfde rechten als de overige godsdiensten. Nadien wordt het christendom tot enig erkende staatsgodsdienst verheven.

340
Ter versterking van de Maasbrug werd rond 340 na Chr. op de westelijke oever van de Maas een Castellum gebouwd dat ook de nederzetting beveiligde, dat op de plaats van het huidige Stokstraatkwartier lag.

350
Laat Romeins castellum in Stokstraatgebied.
Toren opgegraven in 1982 Houtmaas 12/Havenstraat 14.
Castellum was een Romeins fort of legerkamp voor een troepenmacht kleiner dan een legioen, met hetzelfde grondplan als een castra.
Castella werden langs de grenzen van het Romeinse Rijk op geregelde afstand van elkaar opgetrokken.
Zij werden dikwijls de kern van latere middeleeuwse steden.

550
Na 550 definitief begin van de kerstening.
Bouw van een eerste kerkje te Maastricht.

558
Lotharius verenigt het na de dood van Clovis verdeelde rijk weer in een hand.

575
Bisschopszetel gevestigd in een voorganger van de huidige Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Bisschop Monulfus bouwt er een kerk. Maastricht in 7e en 8e eeuw middelpunt voor kerstening van Vlaanderen (Amandus), tussen Maas en Schelde (Lambertus) en in de Ardennen (Hubertus).

Bisschop Monulfus, de 12e bisschop van Maastricht bouwt boven of naast het graf van Sint Servaas een stenen zaalkerkje (in de 9e eeuw door de Noormannen verwoest).

590
Bisschopszetel in de OLV Basiliek: kerstening vanuit Maastricht georganiseerd door Lambertus in het Maasland en Scheldestreek; Hubertus in de Ardennen; Amandus in Vlaanderen.

596
Hofdag van koning Childebert II te Maastricht.

600
Al voor het jaar 600 werden er in Maastricht gouden munten geslagen.

635
Stichting van het klooster van de "Witte Vrouwen", waarschijnlijk het oudste klooster van ons land.
Stichter is de Maastrichtse bisschop Johannes Agnus.
ln 1268 wordt het klooster grotendeels door brand verwoest, maar in 1280 herbouwd.
Het klooster is gevestigd op het terrein van het Generaalshuis (Theater aan het Vrijthof) aan het Vrijthof.
In het klooster bevindt zich het z.g. "Zwarte Kruis", dat in 1795 wordt overgebracht naar de St. Martinuskerk in Wyck.

650
Geboorte van Sint Lambertus in de Bredestraat.
Hij wordt in 705 of 706 in Luik vermoord.

687
Oudste vermelding van een leprozenhuis te Maastricht.

700
Pepijn van Herstal koning over het Merovingische rijk.

Lambertus bisschop van Maastricht.
Hij werd in 705/706 te Luik vermoord en zou langs de Maas begraven zijn (Lambertus kapel, St.Pieter).

722
Volgens de traditie verplaatst Hubertus rond dit jaar de bisschopszetel naar Luik, maar een verplaatsing na het jaar 800 is aannemelijker. Hij laat de overblijfselen van zijn voorganger St. Lambertus ook daarheen overbrengen.

768-814
Karel de Grote, koning over de Franken en sinds het jaar 800 keizer van het Westen.

775
Monumentale centraalbouw ter plaatse van de latere Sint Servaaskerk (opgegraven 1981): polygone grafkerk bij het graf van Sint Servaas, deel van de abdij van Sint Servaas, gelegen op het raakpunt van de centraalbouw en de hoofdkerk op basilicaal grondplan onder het huidige kerkschip, precies waar het graf van Servatius is.

779
Karel de Grote bevestigt voor de abdij van St.Germain-des-Prťs in Parijs tolvrijheid onder meer te Maastricht, een van de vijf tolkantoren van het Karolingisch rijk.

800
Alcuin en na hem Eginhard, vrienden en raadslieden van Karel de Grote, abten van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht.
Kroning van Karel de Grote tot Keizer van het Romeinse Rijk door Paus Leo III.
Karel de Grote verheft Aken tot residentie.

Maastricht heeft als bestuurscentrum afgedaan, de politieke machtspositie wordt tot economische bedrijvigheid.

830-850
Eerste golf invallen van de Noormannen; Eginhard beschrijft Maastricht als dichtbevolkte handelsplaats.
Ook Wyck (vicus) is een handelscentrum.

843
Maastricht komt bij het verdelingsverdrag van Verdun bij het Middenrijk, waaruit later onder meer het hertogdom Lotharingen ontstond.

870
Verdelingsverdrag van Meerssen.
Maastricht bij het Duitse Rijk ingedeeld.

879-884
Tweede golf invallen van de Noormannen (Vikingen).
Maastricht en Tongeren door de Noormannen verwoest.

900 (10e eeuw)
Bouw van het westwerk van de Onze Lieve-Vrouwekerk; het gebied van Sint-Servaas wordt ommuurd.
Bisschop Franco van Luik (856-903) schenkt de kerk van de heilige Martinus te Wyck aan de Onze Lieve-Vrouwekerk.

908
De bisschop van Luik verkrijgt van Koning Lodewijk het recht om munt te slaan en tol te heffen op alle goederen die te land en te water worden vervoerd.
Hij wordt leenheer van de keizer.
Pogingen om de stad bij het Prinsbisdom in te lijven blijven zonder resultaat.

929
Hertog van Lotharingen door keizer beleend met het kapittel en kerk van Sint-Servaas.

1001
Overlijden van de laatste Karolinger Karel van Lotharingen die naast het graf van St. Servaas werd begraven.

1018
Op de dag der inzegening van de crypte van Onze Lieve-Vrouwe door bisschop Balderik III van Luik stort zij in.

1039
Kerkwijding van de Sint-Servaas in aanwezigheid van keizer Hendrik III.

1075
De Franse priester Jocundus beschrijft het leven van Sint Servaas.

1087
Keizer Hendrik IV verheft de Abdij van St. Servaas tot Rijkskerk.
Sint-Servaas erkend als vrij kapittel rechtstreeks afhankelijk van paus en keizer.

1099
Godfried van Bouillon, leider van de Eerste Kruistocht, sterft te Jeruzalem.
De bisschop van Luik erft van hem twee Jekermolens te Maastricht en schenkt er een, de Bisschopsmolen, aan Onze Lieve-Vrouwe.

1122
Keizer Hendrik V bevestigt het voorrecht van de dwangmolens van de beide kapittels.

1126
In 1126 schonk de Duitse keizer aan het kapittel van Sint Servaas het recht om de pastoor te benoemen van de Servaasparochie van Koblenz.

1132
Oudst bekende stadsrecht van Maastricht: de Duitse keizer erkent het recht van de bisschop van Luik over zijn familia in Maastricht. Vreemdelingen die zich in Maastricht vestigen staan onder jurisdictie van de koning/keizer.

1135
De Blauwe Schuit trekt door Maastricht op haar weg van KornelimŁnster via Aken naar St.Truiden.

1139
Inkomsten (tolrecht) van de Maasbrug door keizer Koenraad II geschonken aan het kapittel van Sint-Servaas.

1155
Keizer Barbarossa bevestigt de kerk van Luik in haar bezittingen te Maastricht.

1160
De Noodkist wordt vervaardigd in het atelier van Godfried de Claire.
De maker is de edelsmid en abt van Sint Servaas, Einhert.

1170
Hendrik van Veldeke schrijft de Legende van Sint Servaas.
Vervaardiging van de Noodkist is voltooid.
Bouw van het Nieuwwerk, de westbouw, van de Sint Servaaskerk.

1171
Gasthuis gebouwd op de fundamenten van de verwoeste Koningspalts (?)

1189
Onze Lieve-Vrouwe krijgt van paus Adriaan IV het recht klokken te luiden.

1195
11 Februari, profiterend van de wanorde in het bisdom Luik bezet keizer Hendrik I ook het Luikse deel van de stad.

1200
Omstreeks deze tijd wordt begonnen met de bouw van de Sint Janskerk als parochiekerk van de Sint Servaas.

1202
Keizer Philippus von Zwaben (Philippus II) beleent Maastricht aan de Graaf van Leuven die hiermee de titel krijgt van "Hertog van Brabant".

1204
Uit de buit van de Vierde Kruistocht schenkt Keizer Philips II (Venetianen hadden Constantinopel dat jaar veroverd) aan de Onze Lieve-Vrouwe de grootste kruisreliek ter wereld in een gouden dubbelkruis; sinds 1832 is de reliek te Rome in de schatkamer van het Vaticaan.

De Luikse bisschop Hugo de Pierrepont en Lodewijk II van Loon belegeren de stad en breken een deel van de brug af.

Hendrik I betwist het eigendom van de Brug op het Kapittel van St. Servaas.

De keizer schenkt Maastricht en Kapittel St. Servaas aan Hendrik I van Brabant.

1212-1378
Maastricht twistappel in de dertien oorlogen tussen Brabant en Luik.

1214
Keizer Frederik II bevestigt de Brabantse soevereiniteit over Maastricht

19 Mei, Roomskoning Otto IV huwt in de Sint-Servaas met Maria van Brabant, dochter van hertog Hendrik 1.

2 September, de bisschop van Luik erkent de Brabantse rechten in de stad.
De Onze-LieveVrouwekerk bezat sinds de Middeleeuwen het zogenaamde Patriarchaalkruis.

1215
Stichting van de Orde der Dominicanen of Predikheren.

1220
Bergportaal in de Sint-Servaaskerk Maastricht krijgt stadsrechten.
Enkele jaren later verschijnen naast de Schout en Schepenen van keizerlijke oorsprong ook die van de Luikse bisschop.
Zij behartigen de belangen van hun eigen onderdanen.
In eerste instantie waren zij belast met de gehele rechtspraak, politie en administratie.

1222
Nieuwe Biesen: vestiging van de Ridders van de Duitse Orde te Maastricht.

1223
Roomskoning Ferdinand II schenkt het Vrijthof aan het kapittel van Sint Servaas.

Keizer Frederik II staat een huis en muren op het Vrijthof aan het St. Servaaskapittel af.

1225
Eerste helft 13e eeuw: pretorium bij Kersenmarkt (schepenbanken plus burgemeesteren en gesworenen)

1225-1250
Bouw van het Bergportaal in de Sint-Servaaskerk.
Het zogenaamde Bergportaal van de Sint Servaas gebouwd in Gotische stijl in het begin van de 13e eeuw onder invloed van de Noord Franse bouwkunst

1229
Door Hendrik I van Brabant (1190-1235) krijgt Maastricht de eerste omwalling (uiterlijk teken van de verkregen autonomie) waarvan de resten nog te zien zijn o.a. bij de Helpoort.

1229-1336
Maastricht lid van de Luikse stedenbond.

1232
De oorspronkelijk gevolgde kloosterregel van Sint Servaas wordt opgeheven, het wordt een "stift" van afzonderlijk wonende wereldgeestelijken.
Keizer Frederik II machtigde het kapittel van St. Servaas om inkomsten te scheiden.

1234
Stichting van het Franciscanenklooster, voorlopig in enkele huizen aan de Pieterstraat.

1241
In 1241 komen de Antonieten naar Maastricht en betrekken de in 1209 opgerichte kapel ter ere van St. Antonius (St. Antoniusstraat).

1243
De stad bezit reeds een gemeentehuis; er worden jaarlijks drie grote markten gehouden.

1248
Hendrik III van Brabant laat een toren bouwen bij de Maasbrug.

1249
Maastricht gaat met Antwerpen een overeenkomst aan over het wederzijds uitsluiten van opstandige werklieden.

1250
Er is een stedelijke raad bestaande uit burgemeesters en gezworenen.

Vanaf ongeveer 1250 bestond er in Maastricht een joodse gemeente.
Eerste vermelding van een stenen stadsmuur die al aan het einde van de 13de eeuw te eng was.

1254
De eerste Augustijnen komen naar Maastricht.
Hun eerste verblijf is de kapel ter ere van St. Evergilis op de Vismarkt.

1259
Keulse bisschop stelt de handelaars uit Maastricht vrij van de verbodemingsplicht (omladingsplicht), zodat zij hun koopwaar vrij kunnen doorvoeren.

1264
Er bestaat een volmolen in Maastricht.

1267
Henric, bisschop van Luik, en hertog Otto van Gelre vernielen de houten Maasbrug en de stenen Maastoren.
Van de stenen wordt in Montfoort een roofslot gebouwd.
Ook de Brabantse dingbank op het Vrijthof wordt vernield.

Oudste reglement voor de Maastrichtse lakenwevers, het eerst bekende ambacht (gilde).

1268
Stichting van de "Begaarden" in een gezamenlijke woning aan de Witmakersstraat.

Wittevrouwenklooster door brand verwoest.

1272
Oudste stuk van de gemeentelijke organisatie.
Het edict van 12 september 1372, uitgevaardigd door Jan van Arkel, bisschop van Luik, en de hertog en hertogin van Brabant legt reeds lang bestaande gebruiken met betrekking tot het stadsbestuur vast.

1273
Inwonertal: 5500.

1275
De houten Maasbrug tegenover de O.L.Vrouwekerk wordt tijdens een processie door het water meegesleurd en stort in, waarbij 400 mensen verdrinken.

1280
Herbouw Wittevrouwenklooster.

Duitse Orde sticht de Nieuwe Biezen (thans Bassin).

1284
Hertog Jan I van Brabant kocht in 1284 de onzijdigheid van de bisschop in de oorlogen om het hertogdom Limburg door een scheidsrechterlijke uitspraak (Alde Caerte) waarbij het gemeenschappelijke bewind van Brabant en Luik over de onverdeelde stad Maastricht (die neutraal bleef) werd vastgelegd.

1288
De slag bij Woeringen in 1288 geldt als de laatste massale ridderslag uit de wereldgeschiedenis.

1289
In deze tijd begint de bouw van de St. Matthijskerk als parochiekerk van het kapittel van Sint Servaas.

1292
Luikse Bisschop Jan van Vlaanderen laat de Perroen oprichten op de noordwesthoek van het Vrijthof.

1294
Inwijding van de Dominicanerkerk, een gotische kloosterkerk.
Oudste gotische gebouw van Nederland.
Gerestaureerd in 1907 (Victor de Stuers).

Bouw van walmuur achter het Antonietenklooster en de Veerlingspoort en de Molenpoort.

1296
In straatgevechten delven de Luikenaars het onderspit tegen de Brabanders.
Zij worden gedwongen de eed van trouw aan de hertog af te leggen.
Eerste schriftelijke vermelding van het partus sequitur ventrem: het kind volgt de moeder bij het vaststellen van de nativiteit.

De bisschop van Luik tracht Maastricht in zijn bezit te krijgen.

1297
De fundamenten zijn gelegd voor de walmuur achter het Dominicanenklooster

1300
Leugenpoort, Hochterpoort en Tweebergenpoort voltooid (bouw begon in 1299).

Eerste ommuring van de stad voltooid; het stadsgebied omvat 36 ha.

1303
Tolvrijheid in Brabant voor de Maastrichtenaars, omdat zij Wyck met succes verdedigd hebben tegen de bisschop van Luik.

1309
Magistraat geeft 10 zilveren Marken om hun O.L.Vrouwekapel te vergroten.

1313
Maastricht sluit zich aan bij de in het Charter van Kortenberg (1312) verbonden Brabantse steden.

Lindenkruispoort voltooid.

1316
Leugenpoort tot gevangenis ingericht.

Vanaf dit jaar maakt Maastricht deel uit van de goede steden (bonnes villes) van het bisdom Luik, maar houdt zich afzijdig van de conflicten in het bisdom.

1318
Maastricht roept de hulp in van hertog en bisschop tegen de roofridder Reinoud van Valkenburg.
Hertog Jan van Brabant laat Wyck ommuren, Maaspunttoren, rondeel Bloemendael, in de vijftiende eeuw aanleg bolwerk Aen de Locht en de Recentoren.

1319
Kasteel Borgharen door Adolph de la Marck ingenomen: burgers van Maastricht werden gedwongen om mee te strijden.

1321
Bouw van het pand "De Vogelstruys" aan het Vrijthof.

1327
4 Juli, onbeslist gevecht van het Maastrichtse leger te IJzeren bij Valkenburg tegen Reinoud van Valkenburg.

1334
Maastricht verplicht zich tot strikte neutraliteit bij conflicten tussen hertog en bisschop, wat bevestigd wordt bij de vrede van Amiens in augustus van dat jaar.

Start bouw Franciscanenkerk die pas aan het eind van de 14e eeuw voltooid wordt.

1340
Bouw Waterpoort te Wyck: gereconstrueerd in 1897.

1342
Het kapittel van Onze-Lieve-Vrouwe besluit tot de bouw van een parochiekerk toegewijd aan St. Nicolaas (1343 gewijd).

Fundamenten gelegd van de St. Nicolaaskerk.

1349
Gouden Bulle.
Koning Karel IV vaardigde ten behoeve van Hertog Jan III van Brabant de Gouden Bulle uit waarbij hij enkele gunsten en rechten verleende aan de Hertog van Brabant, zijn opvolgers en zijn onderdanen.
Het betrof met name het ius de non evocando en het privilegium de non arrestando.
Of de Brabantse burgers van Maastricht ook vielen onder de werking van de Gouden Bulle, die vooral gericht was tegen hinderlijke Luikse gerechten, werd niet expliciet vermeld.

1350
Tweede omwalling voltooid; het stadsgebied omvat nu 114 ha.
Bouw van de huidige Sint-Matthijskerk.
Grote pestepidemie: de Zwarte Dood.

1356
9 September, in de Dochter Caerte leggen de schepenbanken van de stad een verklaring vast over de rechten van Maastricht, waardoor de slinkse Luikse machtsuitbreiding een halt wordt toegeroepen.
Maastricht inbegrepen in de Blyde Incomste van Brabant.

1362
Vestiging van de "Duitse Orde" in Maastricht, de commanderie heet "Nieuwe Biesen".
Het betreft een geestelijk-militaire orde die werd opgericht tijdens de eerste kruistocht na de verovering van Jeruzalem (1099).
De orde bestaat uit priesterridders en wapenknechten.
In 1579 worden de gebouwen vernield, in 1586 herbouwd.
Het klooster bevat een aantal kamers te dienste van de bisschop van Luik.
De benoeming van de ridders gaat met grote plechtigheid gepaard.
In 1794 worden het klooster en de kerk door brand verwoest.

1366
De toren van de St. Jan bezit een uurwerk.

1372
Het edict van 12 september 1372, uitgevaardigd door Jan van Arckel, bisschop van Luik, en de hertog en hertogin van Brabant legt reeds lang bestaande gebruiken met betrekking tot het stadsbestuur vast.

1373
8 Juni, storm vernielt de toren van de St. Jan.

1375
De Luikse bisschop Jan van Arckel krijgt onenigheid met zijn onderdanen en vlucht naar Maastricht, dat door deze onderdanen wordt belegerd teneinde de bisschop in hun bezit te krijgen.

1376
Maastricht inbegrepen in de vrede van Fexhe, waar de Luikse bisschop zijn 'goede steden' vele voorrechten toestaat.

1377
Inwonertal 10.000.

Schepenbanken naar Huis De Mayo en burgemeesteren en gesworenen naar Lanscroon.

1378-1390
Onder bisschop Arnold van Horn vernieuwing van het lidmaatschap van stedenbond der Luikse steden, wat leidt tot veranderingen in de stedelijke bestuursorganisaties.

1379
Edict: burgemeesters en gesworenen door ambachten gekozen.

Bouw van de tweede stadsommuring.

1380
Codificatie statutenboek

9 Februari, de ambachten krijgen een beslissende invloed op het stedelijke bestuur: burgemeesters en gezworenen kiezen zij voortaan met meerderheid van stemmen.
In het zelfde jaar een nieuwe bestuursstatuut ter verbetering van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid in navolging van dergelijke
statuten voor de Luikse, Loonse en Brabantse steden.
Het Maastrichtse recht wordt gecodificeerd in het Statutenboek.

1381
2 Juli, de stad sluit in Aken voor tien jaar vrede met Roermond, Venlo en het Land van Montfort.
De vrije handel wordt hersteld en geschillen zullen worden opgelost door arbitrage.

1390-1417
Onder Jan van Beieren nieuwe regeling van de verhouding tot het bisdom en de Luikse steden.

1391
In de akten van dit jaar wordt voor het eerst melding gemaakt van de Heiligdomsvaart of Heildomskerken, de zevenjaarlijkse toning van de relieken die geregeld plaats heeft tot 1601.
In het jaar 1874 worden weer opnieuw Heiligdomsfeesten buiten de kerk gehouden.

1400
Beperkt interdict over de stad uitgesproken daar Maastrichtenaars de ketterse geselbroeders gesteund hebben.

1407
Henric van Horne verjaagt bisschop Jan van Beieren uit Luik omdat deze te verkwistend leeft.

1409
Uit dank voor het einde van het beleg wordt de Noodkist door de straten rondgedragen.

1415
Vlag van Maastricht: Rood met stadswapen en daaronder wit of groen.
Wimpels van de jonge voetboogschutters.

1425
Oprichting van de Leuvense Universiteit.
Hier wordt les gegeven door hoogleraren, kanunniken van Sint Servaas.

1428
11 Mei, het zogenaamde Nieuw Regiment regelt de verhouding tussen de twee heren en probeert een einde te maken aan het wanordelijke stadsbestuur.

1430
Maastricht steunt zijn heer Jan van Heinsberg prins-bisschop van Luik, in zijn verzet tegen de hertog van BourgondiŽ.

1431
Philips de Goede doet als Hertog van Brabant zijn "blijde incomste" in Maastricht.

1438
De Kruisheren komen naar Maastricht.
In 1440 wordt begonnen met de bouw van de laat-Gotische kloosterkerk aan de Kommel, in 1471 is deze voltooid.

Vlag van Maastricht: zespuntige witte ster op rood veld.
Cartularium van de chartermeester van Philips de Goede.

1440
Start bouw Kruisherenkerk tot 1471.

1444
Zusters van Sint-Annadal gesticht (St.Jacobstraat).

1460
Bouw van de De Merodekapel in Onze Lieve-Vrouwe, thans kapel van de Sterre der Zee.
Thans nog slechts een restant aanwezig achter de Hoofdwacht op het Vrijthof.

1465
Opstand in Luik.
De bisschop wijkt uit naar Maastricht.
De burgers steken Sint Pieter in brand, zijnde de vijandelijke uitvalsstelling.

1468
November, Maastrichtse ambachten en schutterijen helpen hertog Karel de Stoute van BourgondiŽ bij zijn vernietiging van de stad Luik. Hierdoor wordt de traditie van de Maaslandse kunst onderbroken.
Vrijwel alle kunst wordt gestolen of verbrand.
De Hertog van BourgondiŽ neemt samen met Lodewijk XI zijn intrek in het bisschoppelijk paleis van Luik.

1470
Algemene vernieuwing van het huis van Mayo, het Dinghuis.
Het is het gerechtsgebouw van de beide Heren.

Vestiging in Maastricht van de Faliezusters.
Deze zusters met de zwarte sluier worden toegelaten mits zij geen kloosterregel aannemen.

1471
Inwijding van de St. Andrieskapel.

1473-1477
De hertog van BourgondiŽ, Karel de Stoute, heeft een Raadkamer te Maastricht.

1475
De Kruisgang ("Lange Gang") van de Sint Servaaskerk wordt voltooid.
De toren van de Sint Jan wordt gebouwd (1373 was oude toren omgewaaid).

1476
Stichting van het klooster "De Beyart" aan de Brusselsestraat, door zusters Franciscanessen afkomstig uit het Belgische Peer.

1479
Vernieuwing St. Matthiaskerk.

1482
De Maastrichtse schutten (schutters) lijden een zware nederlaag te Zichen als bondgenoten van bisschop Jan van Horn tegen Willem van der Mark, het Everzwijn der Ardennen.

1484
Rond deze tijd wordt Maastricht verdedigd door de gilden en door eigen burgers.

Het klooster en kerk van de "Nieuwenhof" wordt gebouwd op de plaats van het vroegere klooster het "Begijnhof van Sint Catharina".

1485
Onthoofding van Willem van der Mark op het Vrijthof.
Aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk bezoekt de stad.

1486
Matthaeus Herbenus [1451-1538] stelt in 1484 zijn stadsbeschrijving, getiteld 'De Traiecto instaurato' (over hersteld Maastricht), samen.

1489
Stichting van het Franciscanenklooster op Slavante.

1500
Aanleg van de Nieuwstad met de bastions "Haet ende Nijdt" en "De Drie Duiven".
De rondelen "Haet ende Nijt" en "De Drie Duiven" werden in 1516 gebouwd.
Samen met de aansluitende stadsmuren vormden zij de ommuring van de Nieuwstad.
"De Drie Duiven" heet sinds 1638 "De Vijf Koppen", omdat de afgehakte hoofden van vijf betrokkenen bij het verraad van 1638 hier als afschrikwekkend voorbeeld tentoongesteld werden.

Bron: MestreechOnline, H.E.M.,

Aonvaank