Wist Geer dat ?

(Moord op van Oppen)

 

WIST JE DAT....

...... Wist u dat moord op van Oppen

Een verslag van het drama uit 'De Katholieke Limburger' van 11 april 1885:
Donderdag had er te Maastricht een vreeselijke moord plaats, die de geheele stad in opschudding brengt. Hieromtrent schrijft men uit die stad aan de Tijd de volgende bijzonderheden:

De dader, zekere C. t., van Heerlen, voerde sedert eenige jaren een proces met den heer mr Eug. Van Oppen, advocaat-procureur alhier. Dit proces viel ten nadeele van T. uit, die op middelen zon om zich op mr Van O. te wreken. Dezen morgen kwam hij van Heerlen naar Maastricht, begaf zich naar de griffie dier rechtbank, om eenige inlichtingen omtrent zijn procedure te vernemen, en vertrok van daar onder het uiten der woorden: „Ik zal wel weten wat ik te doen heb."

op 9 april tegen 12 uur trad hij een koffiehuis binnen, gebruikte daar een glas water met suiker, en toen tegen een uur de klerken van den heer v. O. naar huis waren, begaf hij zich naar diens bureau. Hier trof hij den zoon van mr v. Oppen aan (een jong en veelbelovend advocaat van ongeveer 22 jaren), en vroeg waar zijn vader was. Op het antwoord dat deze ongesteld was en zijn kamer moest houden, zeide T.: „Nu, dan kan ik het wel met u doen", haalde daarop een revolver te voorschijn en trof den heer v. Oppen, zoon, in den schouder.

Op het hooren van het schot snelde de heer Van Oppen, vader, naar beneden, gevolgd door zijn dochter, een jonge dame van ongeveer 20 jaar. Op het zien van den vader richtte de moordenaar het wapen tegen dezen en trof hem in de linkerzijde nabij het hart. De dochter wilde haar vader te hulp komen en hem tegen het wapen van den snoodaard beschermen, doch de moordenaar haalde nu een dolk te voorschijn, trof de dochter in den bovenarm, waar haar een ader werd afgesneden, en bracht ook nog den jeugdigen advocaat, mr Van Oppen, zoon, een diepe en gevaarlijke
wonde in den buik toe.

De vader vluchtte op straat, waar hij nog 6 of 6 dolksteken van den moordenaar in den rug ontving, en liep eindelijk het tegenover zijn woning gelegen bureau van het kadaster binnen, waar hij neerviel. Zijn dochter volgde hier haar ongelukkigen vader, en aan de hevige aandoeningen ter prooi, vergat zij haar eigen wonde, om met kinderlijke liefde hum hulp te verleenen. Hier werd de dader gearresteerd, en werden de gewonden geholpen. In allerijl werd een geestelijke geroepen, doch de heer Van Oppen gaf weldra den geest.

Het hevige bloedverlies had mejuffrouw Van Oppen in zwijm doen vallen, en haar toestand verergerde in weinig oogenblikken dermate, dat haar de laatste HH. Sacramenten in allerijl werden toegediend, en zij weldra haar vader in de eeuwigheid volgde.

De jeugdige advocaat Van Oppen was inmiddels naar de nabijgelegen woning van den heer dokter Jos. Nijst gevlucht, waar hij liefderijk opgenomen en zijn wonden verbonden werden; doch zijn toestand is van dien aard, dat hij niet naar de ouderlijke woning kan worden vervoerd. Indien hij van hevige koortsen bevrijd blijft, hoopt men hem in het leven te behouden. Hij stierf ondanks de goede verzorging één dag na de begrafenis van de overige familieleden op 14 april 1885.

De moordenaar heeft zelf een wonde aan den hals bekomen; men vermoedt dat hij die zich-zelven met den dolk heeft toegebracht, doch zijn toestand boezemt geen gevaar in.
Bij het eerste, voor den rechter van instructie ondergane verhoor moet hij met veel bedaardheid en koelbloedigheid op de hem gerichte vragen hebben geantwoord.

Het Vrijthof, in welks nabijheid de misdaad gepleegd werd, was den geheelen namiddag druk bezocht, en algemeen is de deelneming bij het zware verlies, dat de familie Van Oppen trof. De familie van Oppen is begraven op de begraafplaats van Amby.

De moordenaar werd terplaatse opgepakt en werd later door de rechtbank veroordeeld tot levenslang, maar levenslang werd twee jaar omdat hij in de gevangenis overleed in november 1887 aan longkanker.

Van andere zijde wordt nog gemeld: „De moordenaar C. T. legde zijn grieven tegen zijn slachtoffer vroeger bloot in twee gedrukte geschriften. De verkoop bij executie van zijn huis heeft hem tot het noodlottige besluit gebracht, zijn lang gevoeden wrok op den advocaat te koelen.

Op de foto hierboven de lijkstoet van van Oppen en zijn dochter.

"Over de tragische moord op een Maastrichtse topadvocaat en zijn kinderen in 1885 op het Sint Servaasklooster (met radio-interview). Het patriciërshuis hoek Sint Servaasklooster/Henric van Veldekeplein (tegenwoordig het Toon Hermanshuis) was in 1885 het decor van een gebeurtenis die diepe indruk maakte op de Maastrichtenaren (inmiddels wel vergeten - maar zeker niet bij de nazaten van de familie Van Oppen).

Over deze gebeurtenis schreven Frans M. Gerards en Quinten J. van Riet: ‘Waarom en hoe iemand zijn ‘Heer Advocaat’ vermoordde. Het barbaarse einde van een top advocaat’, uitg. Mosae. 2009.

De twee schrijvers werden n.a.v. deze publicatie geïnterviewd door de VPRO Radio, waarvan hier de uitzending: 

 

Nao Bove

Bron: Maastricht onder de Bergen, NPO Geschiedenis.

Aonvaank